Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Toinen päivä

Osallistuin Estill World Voice Symposiumiin Lontoossa 9.-11.8.2019. Sain sitä varten Suomen Laulupedagogit ry:ltä apurahan (lämmin kiitos yhdistyksen hallitukselle!), minkä vastineeksi lupasin kirjoittaa blogipostauksen symposiumista ja sen annista. Kolmen päivän luennoista tulee tiivistettynäkin pitkä artikkeli. Lukemisen helpottamiseksi kirjoitan kunkin luennon oman alaotsikon alle kronologisessa järjestyksessä. Näin sieltä voi selata kiinnostavimmat tarkemmin luettavaksi. Kommentointi on sallittua ja keskustelu jopa toivottavaa korjausehdotuksineen ja lisäkysymyksineen.

Toinen päivä

Raportti ensimmäisestä päivästä löytyy täältä.

The Estill Papers – Estill julkaisut

Mary McDonald Klimek, MM, MS-CCC/SLP; Vice president of Estill Voice International, Voice Consultant, Belfast, ME, USA, EMCI-SD-ATP

Mary MacDonald Klimekin luento sisälsi paljon tieteen filosofiaa puheterapian ja äänitutkimuksen näkökulmasta. Sen tavoitteena olikin auttaa kehittymään kriittiseksi tieteellisen tekstin lukijaksi. Ensimmäiseksi on tärkeää erottaa tieto ja sen soveltaminen käytännössä; ensimmäistä käytetään työssä ohjenuorana ja jatkuva evaluointi (arviointi) siihen peilaten on tärkeää.

Äänitutkimus on pääasiassa behavioristista tutkimusta eli kuvaavaa ja kokeilevaa. Tutkimus voi olla esitutkimusta, jolla kartoitetaan ja testataan varsinaista tutkimusasetelmaa, perustutkimusta ja tai soveltavaa tutkimusta. Jo Estill julkaisi suuren määrän tieteellisiä artikkeleja (tarkka lukumäärä jäi kirjaamatta ylös). Hänen tutkimuksiaan on arvioitava ajassaan; sen aikaiseen tietoon, kokemuksiin ja resursseihin peilaten.

Äänitutkimuksen tekee haasteelliseksi moni asia. Koehenkilön taiteellinen näkemys saattaa haitata, samoin epämääräiset muuttujat, joiden määritteleminen ja havainnointi voi olla vaikeaa ja joihin matemaattiset laskelmat eivät päde.

Singing for Breathing Voice Rehabilitation – Laulaminen hengityksen kehittäjänä äänikuntoutuksessa

 • Gillian McLaren Scott, MA Honours Music & Drama, McLaren Scott Vocals, Glasgow, UK, EMCI-TP
 • Anne Ritchie, Bsc Community Nursing, The Cheyne Gang, Edinburgh, UK
 • Julie Harvey, Bsc Speech & Language Therapy, The Cheyne Gang, Edinburgh, UK

Tässä esitelmässä kerrottiin, miten laulaminen on parantanut keuhkoahtaumatautia sairastavien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Skotlannissa nimenomaan hengitystä muokkaamalla. Taudinkuvaan kuuluu se, että potilailla on usein alentunut pallea, hartiat ylhäällä ja huono ryhti, mitkä tekevät hengittämisestä entistä työläämpää. Säännölliset kuoroharjoitukset ovat kehittäneet osallistujien hengitystä ja ryhtiä, mikä on lisännyt heidän hyvinvointiaan ja parantanut puhekykyä ratkaisevasti.

The Clinical Application of the Estill Model: Voice Therapy Case Studies – Estill-mallin kliininen soveltaminen: Tapaustutkimuksia ääniterapiasta

Marianne Bos-Clark, MSc BA (Hons), MRCSLT Reg HPC, Royal Devon and Exeter Hospitals NHS Foundation Trust, Exeter, UK, EFP

Marianne Bos-Clark esitteli Estill-mallin soveltamista kliinisessä työssään puheterapeuttina. Toinen esitellyistä tapauksista liittyi kurkunpään lihasten toiminnalliseen häiriöön, joka on tyypillinen mm. kurkunpään tulehduksen jälkeen. Estill-kuvioista taskuhuulten ulospäin vetäytymisen opettaminen potilaille on ollut tehokas keino palauttaa lihasten toiminta ennalleen. Toinen esitellyistä tapauksista liittyi twangin käyttämiseen Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa. Twangin opettaminen on auttanut potilaita puheen tuottamisessa äänen muuttuessa heikoksi ja epästabiiliksi sairauden seurauksena.

Healing from the Inside Out: Integrating Estill in Music Therapy Parantuminen sisältä ulospäin: Estillin yhdistäminen musiikkiterapiaan

Carolyn Neapole, MTA, AVPT, SEP (in training), Music Therapy Faculty, Capilano University; Music Therapist, Vancoucer General Hospital, Music Therapist, BC Cancer Agency, Music Therapist in Private Practice, Vancouver, BC, Canada

Carolyn Neapole esitteli työtään sairaalaympäristössä ja yksityisellä klinikalla, joissa hän soveltaa Estill Voice Traniningia osana musiikkiterapiaa. Päätavoite musiikkiterapialle on somaattisten oireiden ja emotionaalisten esteiden purkaminen. Työ pohjautuu pitkälti tohtori Diane Austinin kehittämään äänen avulla toteutettavaan psykoterapiaan. Esitelmöitsijän mukaan Estill tuo uuden lisänäkökulman äänen kautta tapahtuvaan terapiaan ja että asioita on hyvä lähestyä ja tarkastella eri näkökulmista.

Motor Learning in Voice Rehabilitation. Motorinen oppiminen äänen kuntouttamisessa

 • Cari Tellis, PhD, CCC-SLP, Associate Professor, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA, EMCI
 • Glen Tellis, PhD, CCC-SLP, BCS-F, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Tia Spagnuolo, MS, CCC-SLP, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Erin Roberts, MS, CCC-SLP, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Danielle Spagnuolo, BS, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA
 • Brianna Spilsnury, Chantal Whiteduck, Anna Hershey, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA

Motorinen oppiminen on sarja prosesseja, jotka liittyvät omaan kokemukseen tai testailuun ja jotka johtavat kestävään motoriseen muutokseen. Taidon harjoitteluun tarvitaan sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä ohjeita. Implisiittinen oppiminen on tiedostamatonta oppimista, josta puuttuu selitys. Eksplisiittinen oppiminen on tiedostavaa oppimista ja samalla haastavampaa. Se voi myös vaikuttaa epäsuotuisasti implisiittiseen toimintaan.

Äänen kuntouttamisessa on hyväksi havaittu seuraava toimintatapa:

 1. Stimulointivaihe: mallin matkiminen. Implisiittinen osa, joka perustuu kuulohavaintoihin.
 2. Tietovaihe: anatomian ja fysiologian lisääminen. Eksplisiittinen osa.
 3. Eleiden käyttö: auttavat visualisoimaan, mitä tapahtuu sisäisesti.
 4. Tietoinen harjoittelu, joka muuttuu ajan myötä tiedostamattomaksi toiminnaksi.
 5. Itsenäinen tekeminen; kuntoutuja on oppinut tekemään toiminnon itsenäisesti.

EVT Updates: What’s New? – EVT Päivitys: Mitä uutta?

 • Corinne Mager, MM, Estill Voice International, Austria, EMCI-TP
 • Mary MacDonald Klimek, MM, MS-CCC/Slp; Vice President, Estill Voice International, Voice Consultant, Belfast, ME, USA, EMCI-SD-ATP

Estill-yhteisö kasvaa tasaisesti. Toiminta-ajatus: Vocal Empowerment for Everyone – Äänenkäyttön käyttöön liittyvä voimaantuminen kaikille. Estill Voice Training toimii tieteellisessä kontekstissa ja käyttää innovatiivisia ja tehokkaita menetelmiä. Uusi sertifiointimanuaali on astunut voimaan ja samoin kurssijärjestäjän käsikirjaan on tehty päivityksiä.

Vocal Improvisation: Exercises and Strategies According to the Estill Voice Model – Ääni-improvisaatio: harjoituksia ja strategioita Estill-mallin näkökulmasta

 • Stefania Patané, Jazz Performer and educatior, Directore, Voice Department, iMusic School, Rome, Italy EMT
 • Stefania del Prete, Saint Louis College of Music, Rome, Italy, EMT

Tässä workshopissa käytiin ensin lyhyesti läpi lauluimprovisaatiota sekä jazzmusiikissa että popmusiikissa. Harjoitusten kautta haettiin tapoja yhdistää sekä korvan harjoittaminen että äänen harjoittaminen. Se tarkoittaa sitä, että laulajan on oltava samalla tietoinen melodioista ja harmonioista sekä olla äänellisesti ketterä eli asioita, joita tarvitaan scat-laulussa ja tulkinnassa.

Käytännön ohjeita:

 • Lämmittelynä sireenin (ng-äänteellä laulaminen) tai cryn käyttö. Sen jälkeen laulu halutulla äänikvaliteetilla.
 • ”Scat-resepti”: cry, johon yhdistetään pää-niska-ankkurointi, korkea kielen takaosa ja tarvittaessa torsoankkuri.
 • Ensin rytmin ja tavujen harjoittelu crylla. Sitten melodian harjoittelu sireenillä ja mireenillä (ng-äänteellä, mutta tavuja artikuloiden). Lopuksi laulu ”scat-reseptillä” sävellajeja ja eri skaaloja vaihdellen.  Tarvittaessa myös AES:n (twangeri) tai syvän äänihuulivärähtelyn käyttö.

Scat-laulussa kuullaan tyypillisimmin sob-, cry-, speech-, falsetto-, twang- ja belting-äänikvaliteetteja. Popmusiikissa improvisaatiot eivät ole niin laajoja kuin jazzmusiikissa. Niitä kuullaan eniten soulissa, R&B:ssa jne. Popimprovisaation opettelussa toimii hyvin myös sireeniharjoittelu. ”Reseptinä” cry + korkea kielen takaosa + AES ja tarvittaessa ankkurointi.

Conduct With Me: Gesture Research and Implications for Estill Voice Training – Johda kanssani: Eleiden tutkimusta ja seuraamuksia Estill Voice Trainingiin

Brian Winnie, DMA, Director of Choral Activities, Western Illinois University, Macomb, Illinois, USA, EMCI

Brian Winnie pohdiskeli (kuoronjohtajan) eleiden vaikutuksia, ihmisten reaktioita niihin ja Estill-käsimerkkien soveltamista.

Panel Discussion: Estill Research & Clinical Applications – Paneelikeskustelu: Estill tutkimuksessa ja sovellukset klinikalla

 • Cari Tellis, PhD, CCC-SLP, Associate Professor, Dept. of Speech -Language Pathology, Misericordia University, Dallas, PA, USA, EMCI
 • Karen Perta, MS, CCC-SLP, Voice Pathologist, Ohio State University, Columbus, OH, USA, EMT
 • Juho Eerola, BA, Professional Voice Coach, Voice Teacher, Lahti University of Applied Sciences, Institute of  Music and Drama, Lahti, Finland, EMT.
 • Martina Cizniarova, Italy, EMT.

Martina Cizniarova kertoi kokemuksistaan 68 vuotiaan Parkinsonia sairastavan henkilön kuntoutuksesta. Juho Eerola esitteli tutkielmansa 25 vuotiaan, aivoinfarktin vuoksi halvaantuneen, laulajan kuntoutuksesta, Karen Perta kertoi twang-tutkimuksistaan Kerrie Obertin kanssa.

Transformational Magic for All: Estill Voice Training in the Public High School Choral Setting

Matthew Berthot, MFA, Winfield, Kansas, USA, EMT

Matthew Berthot kertoi omasta urastaan ja siitä, kuinka Estill Voice Training sai ison muutoksen hänessä itsessään ja opetustavoissaan, välillä jopa siinä määrin, etteivät oppilaat ymmärtäneet sitä.

Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Ensimmäinen päivä

Osallistuin kolmipäiväiseen Estill World Voice Symposiumiin Lontoossa 9.-11.8.2019. Sain sitä varten Suomen Laulupedagogit ry:ltä apurahan (lämmin kiitos yhdistyksen hallitukselle!), minkä vastineeksi lupasin kirjoittaa blogipostauksen symposiumista ja sen annista.

Kolmen päivän luennoista tulee tiivistettynäkin pitkä artikkeli. Lukemisen helpottamiseksi kirjoitan jokaisesta päivästä yhden artikkelin ja kirjoitan kunkin luennon oman alaotsikon alle kronologisessa järjestyksessä. Näin sieltä voi selata kiinnostavimmat tarkemmin luettavaksi. Kommentointi on sallittua ja keskustelu jopa toivottavaa korjausehdotuksineen ja lisäkysymyksineen.

Tarkempi ohjelma

Living The Dream: Estill Every Semester – Unelma todeksi: Estilliä joka lukukaudella

 • Steven Chicurel-Stein, DMA, Director, Professor of Theatre/ Musical Theatre, Voice Specialist
 • Department of Theatre, University of Central Florida, Orlando, FL, USA, EMCI-SD-ATP

Keski-Floridan yliopistossa on tehty yli vuosikymmenen projekti, jonka aikana Estill Voice Training on otettu osaksi opiskelijoiden opintosuunnitelmaa. Yliopisto on Estill Affiliate -oppilaitos, mikä tarkoittaa sitä, että vähintään kaksi opettajista on sertifioituja Estill-opettajia ja että ainakin toinen heistä on Estill-kurssiohjaaja.

Yliopiston musiikkiteatterin koulutusohjelmassa Estill Level One ja -Two -kurssit opiskellaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yliopisto painottaa tervettä äänenkäyttöä, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että oppilaiden äänihuulten kunto tarkistetaan tähystyksin säännöllisesti ja niiden välillä oppilailla on mahdollisuus teettää lisätutkimuksia pienin kustannuksin.

Estill-koulutus toteutetaan 14 viikon jaksoissa, joihin sisältyy opetusta 14 tuntia 12-16 hengen ryhmissä. Lisäksi nämä ammattioppilaat saavat laulunopetusta paritunneilla 60 min viikossa ja 60 min repertuaariharjoittelua musiikkivalmentajan johdolla. Yliopistossa työskentelee kolme laulunopettajaa, joilla on 65 oppilasta. Yksityistuntien toteuttaminen on näillä resursseilla mahdotonta, mutta luennoitsijan mukaan ryhmäkoulutuksesta on pitkäaikaisia hyviä kokemuksia, sillä opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Lisäksi musiikkiteatterin laitos tekee yhteistyötä jazzmusiikin osaston kanssa.

Understanding Consequences: Cognitive Science for Singers – Seurausten ymmärtäminen: kognitiivistä tiedettä laulajille

 • Claire McLeod, Assistant Professor, Voice Department, Berklee College of Music, Boston, USA, EMT

Luento keskittyi syy-seurauspäättelyn vaikutuksiin laulun oppimisessa ja -opettamisessa. Lähtökohtana on se, että ihminen perustaa kaiken aiempaan tietoon, joka nousee hänen teoistaan, kokemuksistaan, niiden valikoivaan havainnointiin, tehokkuuteen, merkitykseen ja tuttuuteen. Ihmisellä on taipumus yksinkertaistaa asioita ymmärtääkseen niitä paremmin. Ymmärtäminen on kuitenkin hankalaa, sillä edellä mainituista asioista nouseva tieto saattaa olla liian itsestään selvää tai liian abstraktia, syiden tai muuttujien hahmottaminen voi olla vaikeaa, vuorovaikutus syiden ja seurausten välillä voi olla epäselvää sekä vaikutusten tavat, samanaikaisuus ja tasot vaikeasti hallittavia.

Mitä tämä tarkoittaa äänentoiminnan ymmärtämisen kannalta? Ihmiset ymmärtävät asiat oman taustansa kautta. Niinpä he saattavat ”selittää” itsellensä asiat hyvinkin erilaisin tavoin. Siihen voivat vaikuttaa myös monet piilevät oletukset, joista he eivät itsekään ole tietoisia. Mitä oletuksia oppilailla onkaan? Miten päätetään, kuinka pitkälle kulloinkin oppilaalle kannattaa selittää?

Tiedon ja ymmärtämisen kartoittamiseen voidaan käyttää seuraavaa nelikenttää:

Oppilaina ja opettajina meidän kannattaa olla tietoisia syy-seurausten monimuotoisuudesta ja nostaa esiin oletuksia. Opettaminen ei ole kertomista. Siksi on hyödyllisempää johdatella oppilaat kokemaan itse ja käyttää reflektointia osana oppimisprosessia.

” Tieto ei nouse yksinkertaisesti kokemuksesta. Se syntyy ennemmin vuorovaikutuksesta, jota tapahtuu ongelmanratkaisun aikana, kokemusten välillä ja tämänhetkisessä ymmärryksessämme.”

Strike & Posner

The Modern Vocal Jury: Implementing Estill as an Educational Standard of Vocal Mastery – Moderni äänen arviointi: Estillin soveltaminen äänenkäytön koulutuksen mittarina

 • Kelly Burge, BA, Professor of Voice, St. Mary’s College, Moraga, California, USA, EMCI-C

Tämä luento keskittyi arviointiin ja lautakuntatyöskentelyyn. Laulamisen arvioinnin mittarit ovat haastavia. Oppilaan kehittymisen arviointi yleismittareiden perusteella ei aina kerro sitä, miten oppilas on kullakin kaudella kehittynyt. St. Maryn Collegessa on siirrytty arvioimaan seuraavin perustein:

 • 1. osioon kuuluvat oppilaan itse valitsemat viisi Estill-äänikuviota, joista hän kokee hyötyvänsä omassa laulamisessaan. Tämä osio arvioidaan puhtaasti Estill-kuvioiden toteuttamisen perusteella.
 • 2. osio koostuu em. kuvioiden käyttämisestä musiikissa ts. lauluissa.
 • 3. osio arvioi yleistä muusikkoutta; musiikkityylien tuntemista, esityskäytäntöjen hallitsemista, tulkintaa ja esiintymistä.

Luennoitsija muistutti Harward Business Schoolin sanoin: Mitä mittaat, sitä saat.

Flipped Learning in Voice Pedagogy – Käänteinen oppiminen laulupedagogiikassa

 • Jaana Turunen, MM, kuoronjohtaja, laulunopettaja, Kuopio, Finland, EMT

Tämä luento kartoitti käänteisen oppimisen taustaa, perusteita ja tutkimuksia sekä käänteisen oppimisen soveltamista laulupedagogiikkaan. Käänteinen oppiminen pohjautuu sosiokonstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, joka korostaa oppimista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Käänteinen opetus on metodi, jossa kotitehtävät tehdään tunnilla opettajan avulla ja uusien asioiden oppiminen tehdään itsenäisesti ennen tuntia esimerkiksi videoiden välityksellä. Käänteinen oppiminen muuttaa opettajan roolia tiedon antajasta oppimisen mahdollistajaksi ja kehittää oppilaan motivoitumista ja itseohjautuvaisuutta.

Käänteisen oppimisen soveltaminen laulupedagogiikkaan edellyttää ryhmäkoulutusta vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen mahdollistajana. Digitaaliset oppimateriaalit ovat luonteva osa käänteistä oppimista. Käänteisen opetuksen metodeja on kuitenkin kokeilu ja tutkittu laulukoulutuksessa vielä niin vähän, ettei niistä ole luotettavaa tietoa saatavissa. Kouluissa ja yliopistoissa käänteinen oppiminen on parantanut oppimistuloksia jopa 85 %. Silti se ei sovellu kaikkeen ja kaikille.

Käänteisen oppimisen hankaluutena nähdään se, että opetuksen valmistaminen on opettajalle työläämpää. Valmista käänteiseen opetukseen soveltuvaa oppimateriaalia laulamisessa ei ole olemassa. Silti käänteinen oppiminen avaa kehitysmahdollisuuksia laulukoulutukseen ja sitä kannattaisi testata ja tutkia.

Affiliate Feature: Embedding the Full Level 1 & 2 Curriculum as a Core Component of Singing and Spoken Voice Training for First Year Undergratuate Actors Within University Setting – Kumppanuus: Level 1 & 2 -kurssien liittäminen laulu- ja puheäänen koulutuksen ydinosaksi näyttelijän perustutkintoon yliopistossa

 • Gemma Boden, BA (Hons), Senior Vocal Lead Lecturer, Northampton University, Northampton, UK, EMT
 • Charlotte Xerri, Voice Your Potential, UK, EMCI-TP

Northamptonin yliopistossa Estill Level One ja -Two -kurssien sisällöt on otettu osaksi opetussuunnitelmaa. Koska opettajalla ei ole Estill-kurssiohjaajan pätevyyttä, opetuksen tukena (valvojana) on ollut Estill-kurssiohjaaja. Näin oppilaat ovat saaneet todistukset suoritetuista Estill-kursseista. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet hyviä molemmin puolin; valvonta on toiminut hyvänä valmennuksena opettamiseen.

Voiceprint Insight – Näkemyksiä Voiceprintistä

 • Kimberly Steinhauer, Ph.D., President of Estill Voice International, Voice Consultant, Pittsburgh, PA, USA
 • Kimberly McInnis, BM, Entertainment Director, Howl at the Moon, PA, USA, EMT

Edellisen symposiumin jälkeen Voiceprint-äänimallit on nauhoitettu uudelleen. Niitä saatiin kymmeneltä Estill Mentor & Course Instructorilta ja kahdelta Estill Master Trainerilta. Äänimalleissa oli paljon eroja niin äänityksen laadun vuoksi kuin toteutuksen vuoksi. Symposiumin osallistujille esiteltiin malleja erilaisista ääninäytteistä ja niiden voiceprint tuloksista. Osoittautui, että niiden arviointi on todella hankalaa eikä kuulokuva vastannut aina spektogrammin kuvaa.

Estill Etudes: Musical exercises to practice each EVT figure options – Estill-etydit: Musiikkiharjoituksia EVT äänikuvioiden harjoitteluun

 • Alejandro Saorin Martinez, Centro Studi Estill, Italy, EMCI-TP
 • Mary McDonald Klimek, MM, MS-CCC/SLP; Vice president of Estill Voice International, Voice Consultant, Belfast, ME, USA, EMCI-SD-ATP

Alejandro Saorin Martinez esitteli tekemiään ja Estill Internationalin julkaisemia musiikillisia harjoituksia, joiden avulla voi harjoitella Estill-äänikuvioita.

Style, Physicality & Estill Oh My – Tyyli, fyysisyys & Estill

 • Tara Snyder, MFA, Associate Professor, Musical Theatre Voice Specialist, Department of Theatre, University of Central Florida, Orlando, FL, USA, EMCI
 • Sheri Sanders, Founder/Owner, Rock the Audition.com New York, NY, USA

Broadwaylla pyörii koko ajan yli 50 eri musikaalia. Musikaalit edustavat eri tyylejä. Esitelmöitsijät pitävät tekniikkaa ja tyyliä saman asian kahtena eri puolena; tekniikka auttaa tyylin toteuttamisessa ja toisin päin. Esitelmässä käytiin läpi musikaalityylien kehittymistä eri vuosikymmenien aikana: musikaalien musiikkityylejä ovat mm. motown, rock, pop, disco, r&b, hiphop, rap, punk, country jne.

Musiikkiteatteri sisältää kaikkia tyylejä ja laulajien on tunnettava ne. Lisäksi on osattava yhdistää musiikki ja esittäminen kunkin aikakauden kontekstiin: sosioekonomiseen todellisuuteen ja musiikin kehittymiseen. Musiikkiteatterin puolelta näyttelijälaulajat saavat emotionaalista ohjausta, ei äänenkäytön ohjausta. Siihen EVT tuo konkreettista apua.

Panel Discussion: Estill Education – Paneelikeskustelu: Estill koulutus

 • Edellä mainitut koulutusaiheisten luentojen pitäjät sekä
 • Valerie Accetta, MFA, Head of Musical Theatre, University of Alabama at Birmingham, Department of Theatre, AL, USA, EMCI
 • James Grimsey, MA, Creative Director, Arts1 School of Performance, Milton Keynes, UK, EMCI-C
 • Jeremy Mossman, MM, Assistant Professor of Music Theatre, Carthage College, Kenosha, WI, USA

Panelistit esittelivät, kuinka he käyttävät Estill Voice Trainingiä työssään. Isoin haaste on kommunikointi muiden, Estilliin perehtymättömien opettajien kanssa, sillä ääntä katsotaan niin eri tavoin. Avoin ja kunnioittava keskustelu koettiin hyväksi tässäkin; Estilliin perehtymättömien opettajien kutsuminen seuraamaan harjoituksia tms. avasi hyviä keskusteluja ja edesauttoi yhteistyön sujuvuutta. Panelistit myös pohtivat, pitäisikö heidän valmistaa oppilaitaan kertomalla myös muista äänenkäytön malleista, joita he todennäköisesti kohtaavat myöhemmin työelämässä tai jatko-opinnoissa.

The Estill Adventure: Fun with Figures for Beginners – Estill-seikkailu: hauskaa oppimista aloittajien Estill-kuvioiden kanssa

 • Esther Spadaro, The Mon Valley Performing Arts Academy, California, PA, USA, EMT
 • Luke Steinhauer, BFA, Voice Teacher, Krowne Vocal School NYC, NY, USA, EMT

Esther Spadaro ja Luke Steinhauer esittelivät Estill for Beginners -julkaisun käyttöä lasten äänenkäytön ohjauksessa.

Lue raportti toisesta päivästä täältä.

Maestra – 10 vuotta silkkaa laulamisen iloa!

 

Kaikille avoin juhla pe 26.4.2019 kaupungintalolla

Lauluklubi Maestra juhlii kymmentä toimintavuottaan perjantaina 26.4.2019 klo 18 Kuopion kaupungintalolla musiikin merkeissä. Ohjelmassa on lauluesityksiä, muisteloita ja ennen kaikkea yhteislaulua. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

10 vuotta laulukouluja

Yli 500 laulukoululaista, neljä kuoroa ja yli 40 yhteislaulutilaisuutta. Nämä ovat muutamia lukuja Lauluklubi Maestran toiminnasta kymmenen vuoden ajalta. Kaikki alkoi Avoin laulukoulu –kursseista, joista ensimmäinen starttasi 21.4.2009. – Pidin ensimmäisen laulukouluni Tampereella 2005 osana kuoron uusien laulajien rekrytointia. Silloin ymmärsin, että Suomi on pullollaan ihmisiä, jotka haluaisivat laulaa, mutta eivät tiedä missä ja miten. Näistä lähtökohdista aloitin laulukoulutoiminnan Kuopiossa, kertoo Maestran perustaja Jaana Turunen.

– Koko toimintahistoria on tallessa Maestra-blogissa, sillä muutamaa päivää ennen aloitusta satuin silloin uuden sosiaalisen median koulutukseen. Siitä innostuneena päätin aloittaa blogin. Se oli uusinta uutta silloin! Blogipostaukset aloitti myös Marita Jama, Kuopion kaupunginteatterin entinen dramaturgi ja ensimmäiseen laulukouluun osallistunut, joka jatkaa edelleen sekä laulamista että kirjoittamista viikoittain.

Ydin yhdessä laulamisessa

Maestran toiminnan ydin on laulukoulutuksessa ja yhdessä laulamisessa. Mukaan pääsy ilman aiempaa kokemusta tai koelauluja on ollut monelle tarpeellinen matalan kynnyksen aloituspaikka. Laulukouluista on syntynyt erilaisia ryhmiä ja kuoroja, joista sekakuoro VIMMA on pitkäikäisin juhlien ensi vuonna kymmentä toimintavuottaan. Yhteislauluillat ovat olleet näkyvä osa Maestran toimintaa. Suomalaisten laulut -yhteislaulusarja 2017 tallentui jopa Suomi100-juhlakirjaan. – Toiminnan käynnistyessä tiedettiin vasta vähän laulamisen terveysvaikutuksista eikä silloin ajateltu, että nyt lisätään hyvinvointia ja mielenterveyttä tai että hidastetaan muistisairauksien puhkeamista.

Liikkeelle apurahojen tukemana

Tärkeä sysäys Maestran toiminnan aloittamiseen oli Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston ja Pohjois-Savon taidetoiminnan myöntämillä apurahoilla. Niiden avulla laulukoulut saatiin liikkeelle. Vuonna 2015 Jaana Turunen palkittiin paikallisella ja maakunnallisella yksinyrittäjäpalkinnolla. Maestran toimintamallia on esitelty konferensseissa Australiaa myöten.

 

Laulua joululahjaksi

Maestrasta voit hankkia laulua joululahjaksi kätevästi verkkokaupasta. Mikäli haluat meidän lähettävän postitse lahjakortin laulutunnille, teethän hankinnan viimeistään su 16.12., jotta kortti ehtii ajoissa perille. Voit myös tehdä itse lahjakortin, jolloin ei tarvitse maksaa lisäkuluja lähettämisestä ja hankinta-aikaa on jouluun saakka.

Laululahjan hankintaohjeet:

 1. Valitse, mitä haluat lahjoittaa: Avoin laulukoulu -kurssi ja laulutunnit ovat suosituimpia laululahjojamme. Voit myös halutessasi tarkistaa info@maestra.fi osoitteesta tai p. 050-5638458 onko kurssilla tilaa ja onko se toteutumassa. Tällä hetkellä (11.12.) tammikuun aikuisten Avoin laulukoulu -kurssi on toteutumassa ja puolet paikoista on jo varattuna.
 2. Mene Maestran verkkokauppaan ja tee hankinta omilla pankkitunnuksillasi. Voit valita valmiin lahjakortin tai osta haluamasi palvelu ja tee itse lahjakortti.
 3.  Jos hankit kurssin lahjaksi, ilmoita lahjan saaja kurssille info@maestra.fi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jotta hänellä on siellä paikka varattuna. Laulutuntien lahjaksi saajalle anna ohjeet tunnin varaamisesta verkkokalenterimme kautta.
 4. Tee tarvittaessa itse lahjakortti.

Lahjakortit ovat voimassa 6 kk ostohetkestä ja kortin voi vaihtaa myös toiseen Maestran tuntiin tai kurssiin. Huomaathan, että pidämme tunteja rajoitetusti kesäaikana (1.6.-31.8.).

Maestran uusi varauskalenteri

Alkamassa on Maestran 10. toimintavuosi ja ensimmäinen vuosi, kun ilmoittautumiset ja tuntivaraukset voi tehdä suoraan varauskalenterista. Tämä helpottaa erityisesti laulutuntien varaamista. Kalenterista on helppo nähdä vapaana olevat laulutuntiajat ja peruuntuneet ajat näkyvät vapaina saman tien.

Missä kalenteri on ja miten se toimii?

Maestran varauskalenterin löydät linkin maestra.fi -etusivun alaosasta kohdasta linkit. Sieltä löytyy myös linkki verkkokauppaan, jossa kaikki maksut hoidetaan pankkitunnuksilla. Voit myös mennä suoraan https://vello.fi/maestra/ . Eteesi aukeaa kalenteri:

Photo 14.8.2018 14.42.15.jpg

Valitse kalenterista oikeat päivämäärät (ympyröity keltaisella), valitse laulumaestra (ympyröity vihreällä) ja valitse tunti, kurssi tai ryhmä (ympyröity punaisella), johon haluat ilmoittautua. Klikkaa sitten kalenterissa aikaa tai kurssia. Täytä sen jälkeen osallistumislomake ja klikkaa ”osallistu” ja asia on sillä selvä.

Photo 14.8.2018 14.48.34.jpg

Saat varauksestasi vahvistuksen sähköpostiisi ja samalla linkin, jonka kautta voit vaihtaa varausaikaasi tai perua sen kokonaan. Laulutunteja voi perua ja siirtää 24 h aiemmin. Kurssien, workshopien ja ryhmien osalta ilmoittautuminen on sitova.

Huom! Muistathan, että sairastumisen vuoksi tunteja voi perua samana päivänä soittamalla suoraan opettajalle.

 

Tekniikkatreeniä Avoimen laulukoulun sijaan

Kevätkauden 2018 ohjelmassa ei ole Avoin laulukoulu -kurssia. Jos kuitenkin haluaisit kokeilla laulamista ja opiskella sitä ryhmässä, tiistain tekniikkatreenin alkukauden sisältö vastaa pitkälti laulukoulun sisältöä. Lisäksi harjoituskertoja on kahdeksan laulukoulun kuuden sijaan. Tekniikkatreenin alkukauden hinta on Maestran puolikas lukukausimaksu 130 €  eli sama kuin Avoimessa laulukoulussa. Lisäksi voit osallistua muihin Maestran ryhmätunteihin lisämaksutta. Lukujärjestyksen löydät kevään 2018 infokirjeestä.

Mikäli olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, voit tulla kerran maksuttomalle tutustumiskäynnille. Ilmoittaudu tutustumiskäynnille info(a)maestra.fi tai p. 050-5638458/ Jaana.

Tekniikkatreeni kevät 2018

Syksyllä alkanut ja suuren suosion saanut tekniikkatreeni jatkuu keväällä tiistaisin klo 16:45-17:30 steinerkoulun salissa. Näiden tuntien erikoisuus on se, että niillä voi käydä myös kertamaksulla 25 €/ kerta. Tunti kuuluu lukukausimaksun piiriin eli lisämaksua ei siitä tule muilla ryhmätunneilla laulavilta.

Tekniikkatreenitunnilla tehdään yleistä äänenhuoltoa ja -muokkausta sekä paneudutaan perusteellisemmin päivän teeman harjoitteluun. Teemoja on hieman muokattu syksyn kokemusten pohjalta. Kevään teemat ovat seuraavat:

 • ti 9.1. Hengitys
 • ti 16.1. Äänialan kehittäminen 1
 • ti 23.1. Huomio äänihuuliin
 • ti 30.1. Ankkurointi
 • ti 6.2. Äänialan kehittäminen 2
 • ti 13.2. Kielen kesyttäminen
 • ti 20.2. Twang-treeni
 • ti 27.2. Äänialan kehittäminen 3

Hiihtoloma

 • ti 13.3. Nopeat kuviot -treeni
 • ti 20.3. Äänialan kehittäminen 4
 • ti 27.3. Artikulaatiotreeni
 • ti 3.4. Hyppytreeni
 • ti 10.4. Äänialan kehittäminen 5
 • ti 17.4. Hiljaa – voimakkaasti laulaminen
 • ti 24.4. Ei treeniä, VIMMAn konsertti

Alkukaudella keskitytään perustaitojen kehittämiseen ja hiihtoloman jälkeen siirrtyään haastavampiin sovelluksiin. Tavoitteena on oman laulutaidon kehittäminen.

Emme järjesteä kevätkaudella Avoin laulukoulu -kurssia, mutta tekniikkatreenin alkukausi sopii sen korvaajaksi.

Maestran kevät 2018

lukkari kevät 2018

Maestran kevätkausi käynnistyy maanantaina 8.1. ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka (ei vappuaattona). Tunteja ei ole hiihtolomaviikolla 5.-11.3. eikä pääsiäismaanantaina 2.4. Ukulele-kurssi starttaa hiihtoloman jälkeen 12.3., mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. Kurssi on jatkoa viime syksynä olleelle kurssille, mutta ihan aloittajakin ehtii vielä hyvin mukaan. Ilmoittautumiset info@maestra.fi, kerro samalla tarvitsetko lainasoittimen.

Maanantain Maestralaulajien ryhmässä lauletaan keväällä Suuri toivelaulukirja 2:sta. Kirjan voi vaikkapa lainata kirjastosta. Tuothan sen mukanasi jo ensimmäiselle tunnille. Teijan teematunneilla keskiviikkoisin keskitytään muutamaan teemaan kevään aikana. Luvassa on ainakin musiikkia maailmalta. Maanantain, tiistain ja torstain tunnit pitää Jaana Turunen. Keskiviikon harjoituksista vastaa Teija Korhonen.

Tunnit ovat steinerkoulu Virkkulan tiloissa Asemakatu 3:ssa Kuopion keskustassa. Tunnit ovat kadulta tullessa oikean puoleisen rakennuksen musiikkiluokassa paitsi tiistaisin, jolloin ne ovat vasemmanpuoleisen rakennuksen salissa.

Avoin laulukoulu -kurssia ei tulevalla kaudella ole, mutta sen sijasta voi käydä suositussa tekniikkatreenissä tiistaisin. Estill-koulutuksia on tulossa toukokuussa.

Lukukausimaksut maksetaan Maestran verkkokaupassa. Maksuvälineeksi käyvät myös kulttuurisetelit, virikesetelit, tyky-kunto+setelit sekä SporttiPass.

Tekniikkatreeniä

Laulajilta tulleesta toiveesta tänä syksynä käynnistyy uusi tekniikkatreenitunti. Se pidetään tiistaisin klo 16:30-17:30 steinerkoulun salissa. Näiden tuntein erikoisuus on se, että niillä voi käydä myös kertamaksulla 25 €/ kerta. Tunti kuuluu lukukausimaksun piiriin eli lisämaksua ei siitä tule muilla ryhmätunneilla laulavilta.

Tekniikkatreenitunnilla tehdään yleistä äänenhuoltoa noin kolmasosa ajasta ja noin kaksi kolmasosaa käytetään päivän teeman harjoitteluun. Tämän syksyn teemat ovat tässä:

 • ti 22.8. Ylä-äänitreeni 1
 • ti 29.8. Alaäänitreeni
 • ti 5.9. Kielen kesyttäminen
 • ti 12.9. Voimaa kehosta
 • ti 19.9. Ylä-äänitreeni 2
 • ti 26.9. Twang-treeni
 • ti 3.10. Artikulaatiotreeni
 • ti 10.10. Hyppytreeni
 • ti 24.10. Nopeat kuviot -treeni
 • ti 31.10. Ylä-äänitreeni 3
 • ti 7.11. Hiljaa laulaminen
 • ti 14.11. Voimakkaasti laulaminen
 • ti 21.11. Puheenomainen laulu variaatioineen
 • ti 28.11. Ääntöväylätreeni

Tekniikkatreeneissä harjoitetaan siis isompia ja pienempiä laululihaksia. Tunnit sopivat laulamista aktiivisesti harrastaville. Suosittelemme Avoin laulukoulu -kurssin käymistä ennen tekniikkatreenia, mutta se ei ole osallistumisen edellytys. (Laulukoulun voi käydä myös samaan aikaan ja nämä molemmat tunnit sisältyvät samaan maksuun.)

Maestran syksy 2017

Lukujärjestys syksy 2017

Maestran laulukausi käynnistyy ma 21.8.2017, jolloin alkavat ryhmätunnit. Ryhmäkurssit ja yksityistunnit starttaavat viikkoa myöhemmin. Kausi jatkuu aina marraskuun loppuun saakka syyslomaviikkoa 42 lukuunottamatta.
Kaikki tuntimme pidetään steinerkoulu Virkkulan tiloissa Asemakatu 3, 70110 Kuopio.

Löydät tästä artikkelista tietoa seuraavista syksyn 2017 asioista:

 • Ryhmätunnit ja kuorot
 • Ryhmäkurssit
 • Yksityistunnit
 • Ilmoittautumiset ja maksut

Viikoittaiset ryhmätunnit ja kuorot

Maestran ryhmätunneilla lauletaan koko ajan yhdessä. Koelauluja ryhmiin ei pidetä eika aiempaa laulukokemusta vaadita. Tunnit pidetään steinerkoulu Virkkulan musiikkiluokassa, paitsi tiistaisin, jolloin ne ovat salissa.

Maestralaulajien tunneilla lauletaan lauluja laidasta laitaan. Ohjelmisto vaihtelee tuttujen ja vähemmän tuttujen laulujen välillä. Tunneilla tutustutaan eri tyyleihin ja laulujen taustoihin sekä ratkotaan tekniikkaongelmia. Tunti sopii kaikille laulamisesta innostuneille ja niille, jotka haluavat kehittää taitojaan ilman suoritus- tai esityspaineita. Tunnit pitää laulumaestra Jaana.

Aloitamme laulut Suuri toivelaulukirja 3:sta. Kirjaa kannattaa hankkia lainaksi lähikirjastosta ellei sitä löydy hyllystä. Kirjattomille on tarjolla laulujen sanat eli ei hätää, jos sitä ei heti löydy.

Tekniikkatreenissä hiotaan omaa laulutaitoa eri teemojen parissa. Voit käydä tunneilla säännöllisesti tai valita itsellesi mieluisat teemat. Tunnit pitää lauluamaestra Jaana.

VIMMAan ja BEATiin otetaan uusia laulajia. Jos haluat tulla tutustumaan niihin tai kysyä lisää, ota yhteyttä Jaanaan, joka johtaa molempia kuoroja.

Sekakuoro VIMMAn syksyn ohjelmassa on Luonnossa -esityksen valmistelua. Esitys saadaan valmiiksi keväällä 2018 ja syksyllä 2018 sen kanssa lähdetään kiertueelle Lappiin. Perjantaina 10.11.2017 VIMMAlla on uusintaesitys viime kevään Tulessa! -lauluilla.

Iskelmän helmet -teematunnilla lauletaan pääasiassa uudempaa suomalaista iskelmämusiikkia. Tunneilla käytetään Iskelmän helmet -kirjaa, jonka jokainen hankkii itselleen kirjakaupasta. Ryhmä sopii kaikille iskelmämusiikin ystäville. Tunnit pitää laulumaestra Teija.

Nuorisokuoro Beatin kausi alkaa poikkeuksellisesti jo to 16.8. klo 16:15-17:45 perjantain 25.8. esitysten vuoksi. Sotkun esitykset juhlistavat Beatin viittä toimintavuotta. Memory – muistoja musikaalien maailmasta esitykset sisältävät myös koreografiaa ja tanssia. Niitä kuoro harjoittelee leirillä Kreetalla 3.-10.8.2017.

Uudet laulajat ovat lämpimästi tervetulleita to 31.8., jolloin on avoin harjoitus, jossa aloitetaan uuden ohjelmiston harjoittelu, sekä infotilaisuus. Tiedustelut: jaana@beatkuoro.fi tai p. 050-5638458.

Maksut

Maestran ryhmätuntien lukukausimaksu on 255 e tai 2 x 130 €. Voit osallistua myös vain puolikkaan lukukauden ajan. Beatin lukukausimaksu on 185 € tai 2 x 93 €.

Ryhmätuntimaksulla voit käydä kaikilla ryhmätunneilla ma-ke halusi mukaan.

 

Ryhmäkurssit

Ryhmäkursseilla opiskellaan kuuden viikon ajan yhdessä. Tämän syksyn kurssejamme ovat

 • Avoin laulukoulu -kurssi maanantaisin klo 19-20 (28.8.-2.10.2017)
 • Avoin laulukoulu -jatkokurssi maanantaisin klo 19-20 (23.10.-27.10.2017)
 • Ukulelella säestäen -kurssi maanantaisin klo 16:30-17:30 (28.8.-2.10.2017) TOTEUTUMINEN VARMISTUNUT

Avoimessa laulukoulussa perehdytään laulutekniikan perusteisiin ja jatkokurssilla niitä sovelletaan lauluhin. Kurssit sopivat niin aloittajalle kuin muistin virkistäjille. Laulukoulun voi halutessa käydä useaan kertaan.Opettajana toimii laulumaestra Jaana.

Ukulelella säestäen -tunnilla aloitetaan suositun soittimen soittaminen nollasta ja tavoitteena on oppia säestämään lauluja muutamalla soinnulla. Se sopii siis totaalialoittelijoille. Tunneilla on mahdollista lainata soitinta. Kerro siis ilmoittautumisen yhteydessä, käytätkö omaa soitinta vai lainasoitinta. Kurssin vetää laulumaestra Jaana.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: info@maestra.fi tai p. 050-5638458/ Jaana. Kurssimaksu on 130 €. Kurssin aikana voi osallistua myös muille Maestran ryhmätunneille maksutta. Kurssit toteutuvat, mikäli ilmoittautuneita on 21.8. mennessä kymmenen. (Avoin laulukoulu -jatkokurssin ilmoittautumiset 13.10. mennessä.) Ryhmiin mahtuu enintään 20 osallistujaa.

Yksityistunnit

Vapaita tuntiaikoja voit tiedustella opettajilta suoraan tai info@maestra.fi tai p. 050-5638458/ Jaana.

Laulutunteja pidämme pääasiassa 30 minuutin tai 45 minuutin mittaisina. Yksityistunnilla voit käydä yksin tai 2-5 hengen pienryhmällä.

Yksityistunnit alkavat 28.8.2017. Laulutuntien hinnat löydät hinnastosta.

Ilmoittautumiset ja maksut

Ilmoittaudu mukaan info@maestra.fi tai p. 050-5638458/ Jaana. Kuoroissa ja ryhmätunneilla jatkavat voivat ilmoittautua suoraan maksamalla lukukausimaksun verkkokaupassa.

Maksut maksetaan Maestran verkkokaupassa. Lukukausi- kurssi-, workshop- ja laulutuntimaksuja voi maksaa myös näillä:

kultturisetelit

Mikäli käytät maksussa kulttuuriseteleitä tai vastaavia, niin ilmoittaudu sähköpostilla tai puhelimitse ja kerro samalla, minkä osuuden maksusta maksat kulttuuriseteleillä.. SporttiPassia käyttävät voivat tehdä maksun suoraan SporttiPassi palvelussa Lauluklubi Maestran kohdalla. Sieltä tulee automaattisesti ilmoitus maksusta, minkä perusteella osaamme laskuttaa lopun.