Kuopiolaisväitös musiikinkuuntelusta kivunlievityksen apuna

Käyttäjän Jaana Turunen lähettämä 28. marraskuu 2012 kello 12:53

Ensi viikolla tästä aiheesta väitellään Kuopiossa! Onnea tulevalle tohtorille!

Itä-Suomen yliopisto  28.11.2012
Musiikin kuuntelu lääkehoidon lisänä voi lievittää leikkauksen jälkeistä kipua

Väitös hoitotieteen alalta Väittelijä TtM Anne Vaajoki
5.12.2012 klo 12, Medistudia ML2, Kuopion kampus

Musiikin kuuntelu leikkauksesta toipumisvaiheessa on potilaalle myönteinen kokemus ja siitä voi olla apua leikkauksen jälkeisen kivun lievityksessä, osoitti terveystieteiden maisteri Anne Vaajoen väitöstutkimus.

Tutkimuksessa toteutettiin musiikki-interventio maha- ja suolistoalueen leikkauksessa olleille potilaille. Leikkauksen jälkeisinä päivinä musiikkia kuunnelleet potilaat arvioivat kokemansa kivun lievemmäksi ja vähemmän epämiellyttäväksi kuin kontrolliryhmän potilaat. Myös hengitystiheys ja systolinen verenpaine olivat musiikkia kuunnelleilla alhaisempia kuin kontrolliryhmällä. Vaajoen mukaan hyötyjen osoittaminen edellyttää kuitenkin isätutkimuksia.

Tutkimukseen osallistuneet potilaat kuvailivat, että itse valittu mielimusiikki tuntui ihanalta, auttoi nukahtamaan ja rentoutumaan sekä suuntasi ajatukset pois kivusta ja epämiellyttävistä asioista.
”Ihana musiikki, sopi tähän hetkeen.”
”Mukavaa kuunneltavaa, tuudittaa helposti uneen.”
”Musiikkia kuunnellessa ihan rentouduin.”
”Musiikkia kuunnellessa unohtaa kaiken muun. Ajantaju häviää.”
Väitöstutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka musiikin kuuntelu leikkauksen jälkeen vaikuttaa aikuisten maha- ja suolistoalueen leikkauspotilaiden kivun voimakkuuteen ja epämiellyttävyyteen, fysiologisiin tekijöihin, kuten verenpaineeseen, syketasoon ja hengitystiheyteen sekä kipulääkityksen määrään, kipulääkityksen
haittavaikutuksiin ja sairaalassaoloaikaan. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin saada tietoa potilaiden musiikin kuuntelukokemuksista leikkauksen jälkeen sekä lääkkeettömän intervention toteutuksesta ja vaikuttavuudesta hoitotyön toimintaympäristössä.

Tutkimukseen osallistui 168 Kuopion yliopistollisen sairaalan kirurgian vuodeosastojen potilasta, jotka olivat tulleet etukäteen suunniteltuun maha- ja suolistoalueen leikkaukseen. Tutkimus toteutettiin leikkauspäivän illan ja leikkausta seuraavien kolmen päivän aikana. Tutkimusaineisto kerättiin maaliskuun 2007 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana.

Suomessa ei ole aiemmin tehty musiikki-interventiotutkimuksia aikuisten leikkauskivun hoidossa. Lääkkeettömien menetelmien kuten musiikin, rentoutuksen tai hieronnan käyttö ei kuulu nykyisin  vakiintuneeseen leikkauksen jälkeiseen hoitokäytäntöön. Lisäksi uusien interventioiden kehittäminen hoitotyöhön on edelleen vähäistä. Vaajoen mukaan interventiotutkimuksen onnistunut toteuttaminen jatkuvasti muuttuvassa hoitotyön toimintaympäristössä edellyttää tutkijalta huolellista suunnittelua, pitkäjänteisyyttä, monitieteistä yhteistyötä ja tutkimusresursseja niin, että tutkimusta voidaan tehdä luotettavasti kuormittamatta käytännön hoitotyötä tekevää hoitohenkilökuntaa.

Terveystieteiden maisteri Anne Vaajoen väitöskirja ”Postoperative Pain in Adult Gastroenterological Patients – Music Intervention in Pain Alleviation” (Aikuisten gastroenterologisten potilaiden leikkauksen jälkeinen kipu
– musiikki-interventio kivun lievittämisessä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Päivi Åstedt-Kurki Tampereen yliopistosta ja kustoksena   professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistosta. Anne Vaajoki on kotoisin Laukaasta. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi Kuopiosta 1987 ja terveystieteiden maisteriksi 2002 Kuopion yliopistosta. Vaajoki työskentelee Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella nuorempana tutkijana.

Viimeisimmät postaukset