Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Ensimmäinen päivä

Osallistuin kolmipäiväiseen Estill World Voice Symposiumiin Lontoossa 9.-11.8.2019. Sain sitä varten Suomen Laulupedagogit ry:ltä apurahan (lämmin kiitos yhdistyksen hallitukselle!), minkä vastineeksi lupasin kirjoittaa blogipostauksen symposiumista ja sen annista.

Kolmen päivän luennoista tulee tiivistettynäkin pitkä artikkeli. Lukemisen helpottamiseksi kirjoitan jokaisesta päivästä yhden artikkelin ja kirjoitan kunkin luennon oman alaotsikon alle kronologisessa järjestyksessä. Näin sieltä voi selata kiinnostavimmat tarkemmin luettavaksi. Kommentointi on sallittua ja keskustelu jopa toivottavaa korjausehdotuksineen ja lisäkysymyksineen.

Tarkempi ohjelma

Living The Dream: Estill Every Semester – Unelma todeksi: Estilliä joka lukukaudella

 • Steven Chicurel-Stein, DMA, Director, Professor of Theatre/ Musical Theatre, Voice Specialist
 • Department of Theatre, University of Central Florida, Orlando, FL, USA, EMCI-SD-ATP

Keski-Floridan yliopistossa on tehty yli vuosikymmenen projekti, jonka aikana Estill Voice Training on otettu osaksi opiskelijoiden opintosuunnitelmaa. Yliopisto on Estill Affiliate -oppilaitos, mikä tarkoittaa sitä, että vähintään kaksi opettajista on sertifioituja Estill-opettajia ja että ainakin toinen heistä on Estill-kurssiohjaaja.

Yliopiston musiikkiteatterin koulutusohjelmassa Estill Level One ja -Two -kurssit opiskellaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yliopisto painottaa tervettä äänenkäyttöä, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että oppilaiden äänihuulten kunto tarkistetaan tähystyksin säännöllisesti ja niiden välillä oppilailla on mahdollisuus teettää lisätutkimuksia pienin kustannuksin.

Estill-koulutus toteutetaan 14 viikon jaksoissa, joihin sisältyy opetusta 14 tuntia 12-16 hengen ryhmissä. Lisäksi nämä ammattioppilaat saavat laulunopetusta paritunneilla 60 min viikossa ja 60 min repertuaariharjoittelua musiikkivalmentajan johdolla. Yliopistossa työskentelee kolme laulunopettajaa, joilla on 65 oppilasta. Yksityistuntien toteuttaminen on näillä resursseilla mahdotonta, mutta luennoitsijan mukaan ryhmäkoulutuksesta on pitkäaikaisia hyviä kokemuksia, sillä opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Lisäksi musiikkiteatterin laitos tekee yhteistyötä jazzmusiikin osaston kanssa.

Understanding Consequences: Cognitive Science for Singers – Seurausten ymmärtäminen: kognitiivistä tiedettä laulajille

 • Claire McLeod, Assistant Professor, Voice Department, Berklee College of Music, Boston, USA, EMT

Luento keskittyi syy-seurauspäättelyn vaikutuksiin laulun oppimisessa ja -opettamisessa. Lähtökohtana on se, että ihminen perustaa kaiken aiempaan tietoon, joka nousee hänen teoistaan, kokemuksistaan, niiden valikoivaan havainnointiin, tehokkuuteen, merkitykseen ja tuttuuteen. Ihmisellä on taipumus yksinkertaistaa asioita ymmärtääkseen niitä paremmin. Ymmärtäminen on kuitenkin hankalaa, sillä edellä mainituista asioista nouseva tieto saattaa olla liian itsestään selvää tai liian abstraktia, syiden tai muuttujien hahmottaminen voi olla vaikeaa, vuorovaikutus syiden ja seurausten välillä voi olla epäselvää sekä vaikutusten tavat, samanaikaisuus ja tasot vaikeasti hallittavia.

Mitä tämä tarkoittaa äänentoiminnan ymmärtämisen kannalta? Ihmiset ymmärtävät asiat oman taustansa kautta. Niinpä he saattavat ”selittää” itsellensä asiat hyvinkin erilaisin tavoin. Siihen voivat vaikuttaa myös monet piilevät oletukset, joista he eivät itsekään ole tietoisia. Mitä oletuksia oppilailla onkaan? Miten päätetään, kuinka pitkälle kulloinkin oppilaalle kannattaa selittää?

Tiedon ja ymmärtämisen kartoittamiseen voidaan käyttää seuraavaa nelikenttää:

Oppilaina ja opettajina meidän kannattaa olla tietoisia syy-seurausten monimuotoisuudesta ja nostaa esiin oletuksia. Opettaminen ei ole kertomista. Siksi on hyödyllisempää johdatella oppilaat kokemaan itse ja käyttää reflektointia osana oppimisprosessia.

” Tieto ei nouse yksinkertaisesti kokemuksesta. Se syntyy ennemmin vuorovaikutuksesta, jota tapahtuu ongelmanratkaisun aikana, kokemusten välillä ja tämänhetkisessä ymmärryksessämme.”

Strike & Posner

The Modern Vocal Jury: Implementing Estill as an Educational Standard of Vocal Mastery – Moderni äänen arviointi: Estillin soveltaminen äänenkäytön koulutuksen mittarina

 • Kelly Burge, BA, Professor of Voice, St. Mary’s College, Moraga, California, USA, EMCI-C

Tämä luento keskittyi arviointiin ja lautakuntatyöskentelyyn. Laulamisen arvioinnin mittarit ovat haastavia. Oppilaan kehittymisen arviointi yleismittareiden perusteella ei aina kerro sitä, miten oppilas on kullakin kaudella kehittynyt. St. Maryn Collegessa on siirrytty arvioimaan seuraavin perustein:

 • 1. osioon kuuluvat oppilaan itse valitsemat viisi Estill-äänikuviota, joista hän kokee hyötyvänsä omassa laulamisessaan. Tämä osio arvioidaan puhtaasti Estill-kuvioiden toteuttamisen perusteella.
 • 2. osio koostuu em. kuvioiden käyttämisestä musiikissa ts. lauluissa.
 • 3. osio arvioi yleistä muusikkoutta; musiikkityylien tuntemista, esityskäytäntöjen hallitsemista, tulkintaa ja esiintymistä.

Luennoitsija muistutti Harward Business Schoolin sanoin: Mitä mittaat, sitä saat.

Flipped Learning in Voice Pedagogy – Käänteinen oppiminen laulupedagogiikassa

 • Jaana Turunen, MM, kuoronjohtaja, laulunopettaja, Kuopio, Finland, EMT

Tämä luento kartoitti käänteisen oppimisen taustaa, perusteita ja tutkimuksia sekä käänteisen oppimisen soveltamista laulupedagogiikkaan. Käänteinen oppiminen pohjautuu sosiokonstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, joka korostaa oppimista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Käänteinen opetus on metodi, jossa kotitehtävät tehdään tunnilla opettajan avulla ja uusien asioiden oppiminen tehdään itsenäisesti ennen tuntia esimerkiksi videoiden välityksellä. Käänteinen oppiminen muuttaa opettajan roolia tiedon antajasta oppimisen mahdollistajaksi ja kehittää oppilaan motivoitumista ja itseohjautuvaisuutta.

Käänteisen oppimisen soveltaminen laulupedagogiikkaan edellyttää ryhmäkoulutusta vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen mahdollistajana. Digitaaliset oppimateriaalit ovat luonteva osa käänteistä oppimista. Käänteisen opetuksen metodeja on kuitenkin kokeilu ja tutkittu laulukoulutuksessa vielä niin vähän, ettei niistä ole luotettavaa tietoa saatavissa. Kouluissa ja yliopistoissa käänteinen oppiminen on parantanut oppimistuloksia jopa 85 %. Silti se ei sovellu kaikkeen ja kaikille.

Käänteisen oppimisen hankaluutena nähdään se, että opetuksen valmistaminen on opettajalle työläämpää. Valmista käänteiseen opetukseen soveltuvaa oppimateriaalia laulamisessa ei ole olemassa. Silti käänteinen oppiminen avaa kehitysmahdollisuuksia laulukoulutukseen ja sitä kannattaisi testata ja tutkia.

Affiliate Feature: Embedding the Full Level 1 & 2 Curriculum as a Core Component of Singing and Spoken Voice Training for First Year Undergratuate Actors Within University Setting – Kumppanuus: Level 1 & 2 -kurssien liittäminen laulu- ja puheäänen koulutuksen ydinosaksi näyttelijän perustutkintoon yliopistossa

 • Gemma Boden, BA (Hons), Senior Vocal Lead Lecturer, Northampton University, Northampton, UK, EMT
 • Charlotte Xerri, Voice Your Potential, UK, EMCI-TP

Northamptonin yliopistossa Estill Level One ja -Two -kurssien sisällöt on otettu osaksi opetussuunnitelmaa. Koska opettajalla ei ole Estill-kurssiohjaajan pätevyyttä, opetuksen tukena (valvojana) on ollut Estill-kurssiohjaaja. Näin oppilaat ovat saaneet todistukset suoritetuista Estill-kursseista. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet hyviä molemmin puolin; valvonta on toiminut hyvänä valmennuksena opettamiseen.

Voiceprint Insight – Näkemyksiä Voiceprintistä

 • Kimberly Steinhauer, Ph.D., President of Estill Voice International, Voice Consultant, Pittsburgh, PA, USA
 • Kimberly McInnis, BM, Entertainment Director, Howl at the Moon, PA, USA, EMT

Edellisen symposiumin jälkeen Voiceprint-äänimallit on nauhoitettu uudelleen. Niitä saatiin kymmeneltä Estill Mentor & Course Instructorilta ja kahdelta Estill Master Trainerilta. Äänimalleissa oli paljon eroja niin äänityksen laadun vuoksi kuin toteutuksen vuoksi. Symposiumin osallistujille esiteltiin malleja erilaisista ääninäytteistä ja niiden voiceprint tuloksista. Osoittautui, että niiden arviointi on todella hankalaa eikä kuulokuva vastannut aina spektogrammin kuvaa.

Estill Etudes: Musical exercises to practice each EVT figure options – Estill-etydit: Musiikkiharjoituksia EVT äänikuvioiden harjoitteluun

 • Alejandro Saorin Martinez, Centro Studi Estill, Italy, EMCI-TP
 • Mary McDonald Klimek, MM, MS-CCC/SLP; Vice president of Estill Voice International, Voice Consultant, Belfast, ME, USA, EMCI-SD-ATP

Alejandro Saorin Martinez esitteli tekemiään ja Estill Internationalin julkaisemia musiikillisia harjoituksia, joiden avulla voi harjoitella Estill-äänikuvioita.

Style, Physicality & Estill Oh My – Tyyli, fyysisyys & Estill

 • Tara Snyder, MFA, Associate Professor, Musical Theatre Voice Specialist, Department of Theatre, University of Central Florida, Orlando, FL, USA, EMCI
 • Sheri Sanders, Founder/Owner, Rock the Audition.com New York, NY, USA

Broadwaylla pyörii koko ajan yli 50 eri musikaalia. Musikaalit edustavat eri tyylejä. Esitelmöitsijät pitävät tekniikkaa ja tyyliä saman asian kahtena eri puolena; tekniikka auttaa tyylin toteuttamisessa ja toisin päin. Esitelmässä käytiin läpi musikaalityylien kehittymistä eri vuosikymmenien aikana: musikaalien musiikkityylejä ovat mm. motown, rock, pop, disco, r&b, hiphop, rap, punk, country jne.

Musiikkiteatteri sisältää kaikkia tyylejä ja laulajien on tunnettava ne. Lisäksi on osattava yhdistää musiikki ja esittäminen kunkin aikakauden kontekstiin: sosioekonomiseen todellisuuteen ja musiikin kehittymiseen. Musiikkiteatterin puolelta näyttelijälaulajat saavat emotionaalista ohjausta, ei äänenkäytön ohjausta. Siihen EVT tuo konkreettista apua.

Panel Discussion: Estill Education – Paneelikeskustelu: Estill koulutus

 • Edellä mainitut koulutusaiheisten luentojen pitäjät sekä
 • Valerie Accetta, MFA, Head of Musical Theatre, University of Alabama at Birmingham, Department of Theatre, AL, USA, EMCI
 • James Grimsey, MA, Creative Director, Arts1 School of Performance, Milton Keynes, UK, EMCI-C
 • Jeremy Mossman, MM, Assistant Professor of Music Theatre, Carthage College, Kenosha, WI, USA

Panelistit esittelivät, kuinka he käyttävät Estill Voice Trainingiä työssään. Isoin haaste on kommunikointi muiden, Estilliin perehtymättömien opettajien kanssa, sillä ääntä katsotaan niin eri tavoin. Avoin ja kunnioittava keskustelu koettiin hyväksi tässäkin; Estilliin perehtymättömien opettajien kutsuminen seuraamaan harjoituksia tms. avasi hyviä keskusteluja ja edesauttoi yhteistyön sujuvuutta. Panelistit myös pohtivat, pitäisikö heidän valmistaa oppilaitaan kertomalla myös muista äänenkäytön malleista, joita he todennäköisesti kohtaavat myöhemmin työelämässä tai jatko-opinnoissa.

The Estill Adventure: Fun with Figures for Beginners – Estill-seikkailu: hauskaa oppimista aloittajien Estill-kuvioiden kanssa

 • Esther Spadaro, The Mon Valley Performing Arts Academy, California, PA, USA, EMT
 • Luke Steinhauer, BFA, Voice Teacher, Krowne Vocal School NYC, NY, USA, EMT

Esther Spadaro ja Luke Steinhauer esittelivät Estill for Beginners -julkaisun käyttöä lasten äänenkäytön ohjauksessa.

Lue raportti toisesta päivästä täältä.

Viimeisimmät postaukset

2 ajatusta aiheesta “Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Ensimmäinen päivä”

 1. Paluuviite: Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa – Lauluklubi Maestra

 2. Paluuviite: Estill World Voice Symposium 2019 Lontoossa, kolmas päivä – Lauluklubi Maestra

Kommentointi on suljettu.